Poredano po:
Povratak na Zakon o cestama

Broj dokumenata: 83

1
UsII-16/21-8; 24.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d., Z., kojeg zastupa B...

2
Usoz-116/20-3; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Biserke Kalauz, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zako...

3
Usoz-86/19-6; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

4
UsII-307/18-6; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda, Dijane Vidović predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa...

5
UsII-223/18-5; 4.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Gordane Marušić Babić, članica vijeća, te sudske savjetnice Vlatke Petak Vučetić, zapisničarka, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa op...

6
UsII-517/18-9; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te sudske savjetnice Alme Beganović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg...

7
UsII-273/18-6; 16.10.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Biserke Kalauz, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski telekom d.d., Z., kojeg zastupa opun...

8
UsII 198/2019-7; 27.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, točkom I. izreke, utvrđeno je da je tužitelj (HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nerazvrstanim cestama u vlasništvu Općine C., navedenim u Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 30/11. i 8/15.) i Popis nerazvrstanih ce...

9
UsII-512/18-6; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada K. prema evidenciji Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižnog odjela K. dostupnoj na Zajedničkom informacijskom sus...

10
UsII 518/2018-8; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator te da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja ovog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada S., prema evidenciji Općinskog suda u Samoboru, Zemljišnoknjižnog odjela S., dostup...

11
UsII 215/2019-8; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na županijskim i lokalnim cestama na području V.-s. županije, navedenim u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 103/18.) koja je sastavni dio ovog rješenja koje ceste s...

12
UsII 309/2018-9; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator te da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja ovog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada S., prema evidenciji Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnog odjela S., dostupno...

13
UsII-306/18-8; 18.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je pokrenuo upravni spor protiv rješenja tuženika kojim je pod točkom I. tužitelj utvrđen kao infrastrukturni operator koji ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada V. prema evidenciji Općinskog suda u Puli a na kojima ...

14
UsII-244/18-10; 18.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem pod točkom I. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator koji ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada V. prema evidenciji Općinskog suda u Virovitici na kojima ima izgrađenu EKI prema podacima o EKI...

15
UsII-188/19-7; 18.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je pokrenuo upravni spor protiv dopunskog rješenja tuženika kojim se, pod točkom I., utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na nerazvrstanim cestama u vlasništvu Grada K. prema Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada K. (Službeni vjesnik grada Križev...

16
Usoz-91/18-5; 29.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica je podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/03, urbroj: 2198/13-3-17-1 od 21. travnja 2017.

17
Usoz-32/18-8; 29.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac klasa: 410-01/17-02/0005, urbroj: 2100/05-03-17-1 od 14. lipnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Čeminac broj 7/2017.

18
UsII-173/19-7; 21.3.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Ogulina i da ima pravo puta na nerazvrstanim cestama na području Grada Ogulina ...

19
UsII-281/18-6; 30.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem u točki I. izreke se utvrđuje da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenja koje se nalaze na području Općine K.₁, a koje su u vlasništvu/suvlasništ...

20
UsII-234/18-6; 16.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Z. infrastrukturni operator i ima prava puta na županijskim i lokalnim cestama na području K.-z. županije, navedenim u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine« 103/2017. i 17/18.) i Popisu županijskih i lokalnih cesta ...

21
UsII-117/18-7; 9.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je Hrvatski Telekom d.d. Zagreb infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na k.č. označenim pod točkama a. i b. sve k.o. Sutivan, a koje su u vlasništvo Općine Sutivan (točka I. izreke rješenja...

22
UsII-232/18-5; 20.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je pod točkom I. utvrđeno da Hrvatski Telekom d.d. - dalje: HT infrastrukturni operator ima pravo puta na županijskim i lokalnim cestama na području Istarske županije navedenim u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, 103/17. i 17/18.) i popisu županijskih lokalni...

23
UsII-395/18-6; 20.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rovinja, da ima pravo puta na nerazvrstanim cestama u vlasništvu Grada Rovinja,...

24
UsII-394/18-7; 20.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je utvrđeno da je Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) tužitelj u ovom sporu infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama pobliže označenim u izreci osporenog rješenja. Utvrđuje se da Grad Garešnica ima pravo na godišnju naknadu za pravo puta i obvezuje se HT da u roku ...

25
Usoz-68/18-4; 19.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je Upravnom sudu u Splitu podnio tužbu kojom osporava zakonitost Odluke Općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/16, urbroj: 2198/13-02/1-17-1 od 27. prosinca 2017. Budući da je odredbom članka 83. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 9...

26
UsII-327/18-8; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika točkama I., II., III., i IV. izreke rješenja utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturi operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se nalaze u vlasništvu Grada Klanjca i na nerazvrstanim cestama na području Grada Klanjca sve pobliže označenim navedenim točkama...

27
UsII-150/18-6; 30.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Divojevići, k.o. Kladnjice, k.o. Lećevica, sve k.o. Radošić, koje su u vl...

28
UsII-136/18-6; 28.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama navedenim u točki I. izreke osporenog rješenja koje su u vlasništvu Općine Gračac. Utvrđuje se da ele...

29
UsII-126/17-5; 22.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja sve u k.o. Brkač, Kaldir, Motovun i Zumesk, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Mot...

30
UsII-81/17-5; 15.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Baćin Dol, Banićevac, Cernik, Giletinci, Opatovac, Podvrško, Šagovina Cernička i Šumetlica, koje ...

31
UsII-16/18-6; 8.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama pobliže navedenima u izreci toga rješenja (k.o. Katuni, k.o. Žeževica, k.o. Grabovac, k.o. Kreševo i k.o. Opanci), koje su u vlasništvu zainteresirane...

32
Usoz-30/18-6; 30.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Mario Pešić, kojeg zastupa opunomoćenica Maja Mamut, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Župić & partneri d.o.o., pisarnica Zadar, Zrinsko-frankopanska 38, je ovom sudu podnio zahtjev (podredno obavijest građana) za ocjenu zakonitosti Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvr...

33
Usoz-23/18-6; 30.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ivo Puhalović i Emil Puhalović iz Kožina, Kožino XIX, Ulica 9, podnijeli su ovom Sudu putem punomoćnika odvjetničkog društva Gluić Ninčević Mrkić d.o.o. iz Zadra, Špire Brusine 16, zahtjev sukladno članku 83. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/...

34
UsII-179/18-7; 10.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenja koje se nalaze u k.o. Čeminac i k.o. Grabovac. Pod točkom II. izreke navedenog r...

35
UsII-75/18-6; 12.9.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenje koje se nalaze u k.o. Hudovo, k.o. Mlaka, k.o. Rakovec, k.o. Valetić, a koje...

36
Usž 75/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-06/12-01/20, urbroj: 514-04/01-14-03 od 24. studenog 2014. te je u točki II. presude naloženo tužitelju da zainteresiranoj A. O. nadoknadi troškove upravnog spora u visini ...

37
Usoz-125/17-5; 4.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Miran Zorica iz Zadra podnio je ovom Sudu obavijest sukladno članku 83. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) radi pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

38
UsII-166/18-6; 7.6.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj pravovremenom tužbom osporava rješenje tuženika, klasa: UP/I-344-03/16-11/11, urbroj: 376-10-18-20 od 28. ožujka 2018. kojim se pod točkom I. izreke utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama,...

39
UsII-37/17-6; 22.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama u k.o. Legrad, k.o. Veliki Otok, k.o. Zablatje, k.o. Selnica Podravska k.o. Kutnjak, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Legrad te se...

40
UsII-92/17-8; 15.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Bogdanovići, k.o. Labin, k.o. Prgomet, k.o. Sitno i k.o. Trolokve, u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Pr...

41
UsII-74/17-5; 15.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama navedenim u točki I izreke, sve u k.o. Bale, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Bale te se za te nekretnine izdaje potvrda o pravu p...

42
UsII-97/17-6; 25.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Hercegovac, k.o. Ilovski Klokočevac, k.o. Ladislav, k.o. Palešnik i k.o. Velika Trn...

43
UsII-6/17-10; 25.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Cere, k.o. Labin-Presika k.o. Novi Labin, k.o. Prkušnica, k.o. Rabac, k.o. Ripenda i k.o. Trget, a koje su u v...

44
UsII-4/17-9; 17.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Borovac, k.o. Brestača Jazavica, k.o. Kozarice, k.o. Rajić Gornji, k.o. Roždanik, k.o. Stari Grabovac i k.o. voćarica, koje su vl...

45
UsII-96/17-7; 11.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Općine Đurmanec, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Đurmanec, k.o. Hlevnica, k.o. Jesenje, k.o. Krapina i k...

46
UsII-88/17-9; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Grada Buje, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Brdo, k.o. Buje, k.o. Kaštel, k.o. Krasica, k.o. Kršete, k.o...

47
UsII-132/17-6; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Općine Lećevica, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Divojevići, k.o. Kladnjice, k.o. Lećevica i k.o. Radoši...

48
UsII-90/17-6; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Grada Orahovice, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Dolci, k.o. Donja Pištana, k.o. Duzluk, k.o. Nova Jošav...

49
UsII-110/17-6; 22.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Brist, k.o. Drvenik, k.o. Gradac, k.o. Podaca i k.o. Zaostrog, u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Grada...

50
UsII-8/17-5; 22.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Gornje Predrijevo, k.o. Gornji Miholjac, k.o. Kapinci, k.o. Medinci, k.o. Novaki, k.o. Sopje i k.o. Vaška, u ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a