Poredano po:

Broj dokumenata: 90

1
Usž 2606/2019-2; 9.1.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba podnesena protiv očitovanja, klasa: 320-21/15-01/206, urbroj: 370-02-16-22 od 26. veljače 2016. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu u kojoj navodi da se žali iz svih žalbenih razloga. Žalba nije osnovana. Prvostupanjski sud je ospore .....

2
Usž 303/2019-2; 10.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda, u točki I., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, kojim je tražio poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-910-04/17-02/67, urbroj: 538-05-1-2/068-17-3 od 23. svibnja 2017. kojim je odbijen prigovor žalitelja izjavljen na postupanje Hrvatske ...

3
Usž 4157/2018-2; 17.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-102-03/16-01/1116, urbroj: 524-04-02-01/1-17-3 od 1. ožujka 2017., kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne ...

4
Usž 3076/2016-6; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog upravnog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-932-07/13-07/149, urbroj: 541-03-04-01/5-13-2 od 28. studenog 2013. kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Državne geodetske ...

5
Usž 2020/2017-2; 12.9.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18-12-02/36, urbroj: 513-04/13-2 od 30. rujna 2013. i rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z., klas...

6
Usž 2021/2017-2; 6.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-02/37, urbroj: 513-04/13-02 od 30. rujna 2013. i rješenje Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zap...

7
Usž 2680/2017-2; 28.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu točkom I. izreke poništava se rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/11-01/915, urbroj: 513-04/13-2 od 31. svibnja 2013. Točkom II. izreke poništava se točka I.1. izreke rješenj...

8
Usž 270/2017-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-01/13-01/122, urbroj: 513-04/14-2, od 1. rujna 2014. Tužiteljica je protiv osporene presude pod ...

9
Usž 1097/2017-2; 13.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu smatrajući da isto nije osnovano na zakonu. Navodi da je u tužbi osporavao odluku Veleučilišta u Š. kojom je Veleučilište objavilo natječaj za izbor dekana a zaprimio je i obavij ...

10
Usž 106/2017-2; 15.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda u S. odbačena je tužba tužitelja protiv odluke o stjecanju uvjeta za sklapanje ugovora o najmu stana, klasa: 371-09/16-01/5, urbroj: 512M3-020103-16-2 od 23. rujna 2016., pozivom na odredbu članka 30. stavak 1. točka 7. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10....

11
Usž 3505/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika klasa: UP/II-932-07/14-07/364, urbroj: 541-03-04-01/5-14-2 od 22. listopada 2014. i rješenja Područnog ureda za katastar nekretnina D., Odjel za katastar nekretnina D., klasa: 930-...

12
Usž 2384/2016-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba koju je M. M., odvjetnica Odvjetničkog društva L. i Č. j.t.d. u S., G. 48, podnijela na ime tuženika, a uz tužbu nije bila priložena punomoć. Protiv ovog rješenja tužitelj je podnio žalbu u kojoj navodi da nije zaprimio pismeno suda, nego je za njega ...

13
Usž 3540/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-351-02/14-27/197, urbroj: 517-06-3-3-15-12 od 2. lipnja 2015., kojim je tužitelju naređeno da u roku od 60 dana od dana primitka rješenja ukloni otpadni filter pepeo uskl...

14
Usž 3453/2016-2; 16.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu smatrajući da je rješenje nezakonito. Iznosi da je 25. rujna 2013. primio obavijest o izboru dekana V. u Š., klasa: 112-01-01/13-01/03, urbroj: 2182/1-12/3-1-13-0 ...

15
UsII-82/13-5; 19.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je Hrvatski Telekom (dalje u tekstu: HT) u neopravdano naplaćivao naknadu Primatelu, za uslugu terminiranja prometa prema nacionalnim pokretnim mrežama (AT4) iz Aneksa 4-Dodatak 2. Ugovora o međusobnom povezivanju u iznosu koji je veći od naknade za usluge...

16
Uss 91/2015-11; 13.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem ovog Suda broj Us-10506/2009-2 od 29. rujna 2009., odbačena je tužba tužitelja pozivom na odredbu članka 146. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03.) i temeljem članka 60. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i...

17
Uss-151/13-8; 20.8.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba A. G. izjavljena protiv lokacijske dozvole S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave M., klasa: UP/I-350-05/08-01/168, urbroj: 2181/1-14-03-09-38 od 1. prosinca 2009. kojom su po zahtjevu investitora M. i L. U. iz D. utvrđeni uvjeti za rekonstru...

18
Us 5065/2011-4; 24.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe S., klasa: UP/I-102-05/09-01/7556, urbroj: 2181-34-67/1-10-08 od 26. studenoga 2010. kao neosnovana. Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da tužitelju prestaje pravo na novč...

19
Us-5226/2011-13; 30.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijene su žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Grada Z., Gradsko ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravno-pravne poslove, Četvrtog Područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-07/337, urbroj: 251-14-02/501-06-72 od 18. studenoga 2006...

20
Us-4498/2010-8; 10.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:           Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja i zaključka S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za pravne poslove, klasa: UP/I-361-03/09-03/14, urbroj: 2181/01-03-03/18-09-02 od 1. prosinca 2009. k...

21
Us-5008/2011-4; 2.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u B.-b. ž., Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava D., klasa: UP/I-361-02/05-01/126, urbroj: 2103-04-07-06-5 od 31. siječnja 200...

22
Uss-229/2013-2; 14.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj se obratio tužbom ovome Sudu radi šutnje administracije te naveo da tuženo tijelo nije u zakonskom roku donijelo rješenje o njegovom zahtjevu od 26. srpnja 2007. godine, koje rješenje je požurivao 4. rujna 2007. godine, izjavio je žalbu 21. rujna 2007. godine, te ponovno požurivao 3. prosin...

23
Us-1945/2011-6; 12.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela je donesenim povodom žalbe Trgovačkog društva H. M. d.d. S. D., te žalbi M. Š., S. Š. i M. Č. iz S. D., točkom 1. odbijena žalba Trgovačkog društva H. M. S. D. kao neosnovana, točkom 2. odbijene su žalbe M. Š., S. Š. i M. Č., također kao neosnovane, izjavljene...

24
Us-4243/2010-14; 22.8.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog utvrđeno je u točki 1. izreke, da je za tužitelje M. K. iz R., M. K. iz M., D. K. iz S., I. P. iz Z., D. R. iz Z., V. P. iz Z., i P. B. iz Š., temeljem zajedničkog djelovanja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. iz R., te im je, točkom 2. iz...

25
Usž-390/2013-2; 3.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj: UsI-274/12-21 od 3. svibnja 2013. odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja toga Suda poslovni broj UsI-274/12-17 od 28. veljače 2013. kao neosnovan, a kojim je tužitelju naloženo plaćanje sudske pristojbe na tužbu u iznosu od 5.000,00 k...

26
Us-4697/2010-8; 23.5.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. osporenog rješenja utvrđuje se da je za društvo X. d.o.o., M. Lj. i društvo I. d.o.o, stjecajem 6100 dionica društva E. d.d. Z., dana 19. svibnja 2008., nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva. Točkom II. nalaže se društvu X. d.o.o. Z., M. Lj., i društvu I. d.o.o., d...

27
Us-6344/2011-12; 15.5.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u O.-b. ž., Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-943-01/97-01/827, urbroj: 2158-03-04/3-06-25 od 28. veljače 2006. kojim se E. R...

28
Us-3544/2011-17; 10.4.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijene su žalbe A. P. iz R. i Z. S., ovdje tužitelja, protiv rješenja tuženog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora nadzora građevinske inspekcije, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z. za ...

29
Us-3028/2011-19; 27.3.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu grada, Odjela za upravno pravne poslove, Prvog područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/1997-02/146, urbroj: 251-14-02/208-08-30 od 20. listopada 2008. kojim je...

30
Us-11280/2010-9; 13.3.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv lokacijske dozvole S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava M., klasa: UP/I-350-05/08-01/168, urbroj: 2181/1-14-03-09-38 od 1. prosinca 2009. kojom su povodom zahtjeva tužitelja utvrđeni uvjeti za rekonstrukciju - do...

31
Uss-62/2012-2; 31.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom ovog Suda broj: Us-7047/2009 od 28. lipnja 2012. godine, odbijena je tužba tužiteljice izjavljena protiv uvodno označenog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak.

32
Us-1700/2010-6; 13.12.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog tijela u točki I. izreke utvrđeno je da su izričitim dogovorom odnosno usklađenim djelovanjem, nakon sastanka upravitelja stambenih zgrada održanog u prosincu 2007. u prostorijama Stano-uprave d.o.o. u Splitu, povećanjem naknade za pružanje usluge upravljanja stambenim ...

33
Us-5248/2009-4; 29.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog državnog arhiva, klasa: UP/I-612-06/09-31/05, urbroj: 565-19-09-1 od 15. siječnja 2009., kojim je tužitelju naređena dostava Hrvatskom državnom arhivu popisa dokumentacijskih zbirki/cjelina koje posjeduje, s po...

34
Us-8557/2011-9; 9.5.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Ivice Kujundžića, predsjednika vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća te sudske savjetnice Lidije Ravlić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d., Zagre...

35
Us-1116/2011-6; 12.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić i Mire Kovačić, članica vijeća te sudskog savjetnika Ivana Erdeleza, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Savska cest...

36
Us 12270/2010-4; 14.12.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U ovom predmetu broj: Us-12270/2010-4 vodi se spor po tužbi tužitelja P… d.o.o. iz Z., protiv rješenja tuženog tijela klasa: UP/II-034-02/10-01/1302, urbroj: 354-01/10-9, od 30. rujna 2010. Nadalje, u predmetu broj: Us-12532/2010-4 vodi se spor po tužbi tužitelja O. a. d.o.o. iz Z., protiv rješenja ...

37
Us-11839/2010-4; 30.11.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem poništavaju se transakcije sklopljene na Z. b. d.d. dana 26. listopada 2006. s brojem transakcije od ... do ... koje se odnose na trgovinu vrijednosnim papirima oznake ... izdavatelja H. n. d.d. Z., ukupne količini 130.146 dionica, nalaže se Z. b. d.d. Z. da bez odgode evidentira...

38
Us-5305/2009-4; 13.10.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tuženo je tijelo osporenim rješenjem odbilo žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Ministarstva financija – Carinske uprave, Carinarnice S., klasa: UP/I-415-01/04-01/393, urbroj: 513-02-5198/005-04-2 od 23. studenog 2004. godine.

39
Us-12361/2010-5; 6.10.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijen je zahtjev Komunalnog gospodarstva B. d.o.o. iz P. za nastavak postupka javne nabave kao neosnovan, žalba tužitelja G. k. d.o.o. odbijena je kao neosnovana kao i zahtjev za nadoknadu troškova žalbenog postupka.

40
Us-8910/2011-3; 28.9.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom ovog Suda, broj: Us-12713/07-6 od 24. studenog 2010., odbijena je tužba V. N. iz S., izjavljena protiv rješenja Državne geodetske uprave, klasa: UP/II-932-07/07-07/700, urbroj: 541-04-3/2-07-2 od 19. studenoga 2007. kojim je povodom žalbe J. S. poništeno rješenje Državne geodetske upra...

41
Us-9879/2008-5; 14.9.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja i žalba Državnog odvjetništva Republike Hrvatske izjavljena protiv zaključka Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravne pravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa: UP/I-942-01/03-01/52, urbroj:...

42
Us-7065/2009-6; 8.9.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba V. od 23. listopada 2008. godine kojim rješenjem je po službenoj dužnosti pokrenuta obnova postupka okončana rješenjem iste Područne službe od 22. travnj...

43
Us-10595/2009-10; 8.9.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije Rostaš-Beroš, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić i Smiljana Mikuša, članova vijeća te višeg sudskog savjetnika Srđana Papića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska ce...

44
Us-3261/2007-11; 6.4.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U ovom predmetu broj: Us-3261/2007 vodi se spor po tužbi tužitelja K. G. iz K., protiv rješenja tuženog tijela klasa: UP/I-041-02/07-01/3, ur. broj: 326-321/07-33, od 16. ožujka 2007. U predmetu broj: Us-4275/2007 vodi se spor po tužbi tužitelja M. M. iz Z., protiv istog rješenja tuženog tijela klas...

45
Zpa-42/2010-4; 26.1.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom Izvršnog odbora Lovačkog društva „F.“ H. od 1. veljače 2003. utvrđeno je da je podnositelju zahtjeva prestalo članstvo u Lovačkom društvu radi neplaćanja članarine. Podnositelj zahtjeva je zajedno s ostalim isključenim članovima tog Lovačkog društva, protiv navedene odluke podnio t...

46
Us-11571/2006-12; 13.1.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom ovoga Suda broj Us-11571/2006 od 22. travnja 2010. odbijena je tužba tužitelja, izjavljena protiv rješenja od 11. rujna 2006. pa je tužitelj pozvan na plaćanje sudske pristojbe na tužbu i presudu u iznosu od 1.000,00 kn.

47
Us-6169/2010-2; 4.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom ovog Suda, broj: Us-13607/09-8 od 14. travnja 2010., odbijena je tužba tužiteljice radi prava na pristup informacijama protiv rješenja čelnika tuženog Ureda državne uprave u V-s. ž., klasa: UP/II-008-02/09-02/01, ur.broj: 2196-01-01/1-09-2 od 9. studenog 2009.

48
Us-889/2010-5; 20.10.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Smiljana Mikuša kao predsjednika vijeća, Dubravke Markt i mr. sc. Mirjane Juričić kao članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos kao zapisničarke u upravnom sporu tužitelja City EX d.o.o. iz Zagreba, zastupanog po Borisu Vidi...

49
Us-11421/2009-4; 22.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Smiljana Mikuša kao predsjednika vijeća, Dubravke Markt i Jasminke Jenjić kao članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja OT-Optima-Telekom d.d. Zagreb, kojega po punomoći Gorana Jo...

50
Us-11537/2009-4; 22.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Smiljana Mikuša kao predsjednika vijeća, Dubravke Markt i Jasminke Jenjić kao članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja OT-Optima-Telekom d.d. Zagreb, kojega po punomoći Gorana Jo...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a