Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
Rev 940/2019-5; 14.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u stavku I. izreke naloženo je tuženiku platiti prvotužitelju na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 306.720,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom. U stavku II. izreke odbijen je tužitelj sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva na ime naknade štete z...

2
VSRH Rev 3411/2018-2; 11.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku naknaditi tužitelju 60.000,00 kuna sa zateznim kamatama (toč. I. izreke) naloženo mu je objaviti integralni dio presude u dnevnim novinama „Jutarnji list“ o svom trošku i bez ikakvog komentara (toč. II. izreke) te nakaditi tužitelju parnični trošak u vis...

Broj odluke: Rev 3411/2018-2

3
VSRH Rev 1445/2018-2; 12.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici 50.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama (točka 1. izreke), s preostalim dijelom tužbenog zahtjeva tužiteljica je odbijena (točka 2. izreke), naloženo je tuženiku da po pravomoćnosti presudu u ovoj pravnoj stvari u cijelosti...

Broj odluke: Rev 1445/2018-2

4
VSRH Rev x 256/2018-3; 30.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 50.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka (stavak I izreke), dok je u preostalom dijelu za dosudu 10.000,00 kn i trošak parničnog postupka u iznosu od 6.836,58 kn tužitelj odbijen (stavak II izreke). Rješe ....

Broj odluke: Rev x 256/2018-3

5
VSRH Rev 828/2017-2; 20.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na proglašenje nedopuštenom ovrhe na stanu pobliže opisanom u tom dijelu izreke, upisanom u KPU, poduložak 51665 zk. ul. br. 11488 k.o. G. Z., koji se nalazi u stambenoj zgradi u Z., ..., izgrađenoj na kč.br. 2910/2, po novoj izmj...

Broj odluke: Rev 828/2017-2

6
Revt 355/16-2; 5.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika V ... d.o.o. iz V. i njegovih vjerovnika na način i sa sadržajem kako je to pobliže navedeno u izreci prvostupanjskog rješenja.

7
Revt 52/16-2; 30.8.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Ukidaju se rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-6924/15-3 od 13. listopada 2015. i rješenje Trgovačkog suda u Rijeci broj P-899/15-4 od 13. kolovoza 2015. i predmet se vraća prvostupanjskom sudu na ponovni postupak

Broj odluke:  Revt 52/16-2

8
VSRH Revt 418/2015-7; 2.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja otvoren je stečajni postupak nad dužnikom A. S. d.o.o. S., imenovana je stečajna upraviteljica, utvrđeno je da je stečajni postupak otvoren 8. lipnja 2015. u 14,00 sati, pozvani su vjerovnici viših isplatnih redova da u roku od 30 dana nakon isteka osmog dana od dana obj...

Broj odluke: Revt 418/2015-7

9
VSRH Revt 50/2016-2; 17.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj Stpn-224/14-51 od 16. veljače 2015., ispravljenim rješenjem poslovni broj Stpn-224/14-57 od 19. ožujka 2015., odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika i njegovih vjerovnika na način predložen prihvaćenim izmijenjenim ...

Broj odluke: Revt 50/2016-2

10
VSRH Revt 410/2015-2; 22.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvoga stupnja odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe na dužnikom S. d.o.o. S. u sadržaju pobliže navedenom u izreci prvostupanjskog rješenja. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba vjerovnika C. L. d.d. Z. i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv rješenja suda drugo...

Broj odluke: Revt 410/2015-2

11
VSRH Revt 232/2015-2; 8.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe čiji je sadržaj naveden u toč. I. izreke tog rješenja. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba vjerovnika N. g. d.o.o., D. d.o.o. i H. Š. te je prvostupanjsko rješenje potvrđeno. Protiv tog drugostupanjsk...

Broj odluke: Revt 232/2015-2

12
VSRH U zpz 19/2014-4; 2.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U izreci citiranim presudom Upravnog suda u Osijeku odlučeno je: „Poništava se rješenje tuženika KLASA: UP/II-423-01/13/1012, URBROJ: 513-04/13-2 od 22. studenoga 2013. godine i rješenje Financijske agencije, Regionalnog centra Z., Nagodbenoga vijeća HR01, KLASA: UP/I/110/07/13-01/3311, URBROJ: 04-...

Broj odluke: U zpz 19/2014-4

13
VSRH Gr1 151/2015-2; 16.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu, rješenjem poslovni broj Povrv-6369/12 od 21. listopada 2014., prekinuo je postupak u ovom predmetu navodeći da su nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog post ...

14
VSRH Rev 1042/2014-2; 15.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom kojom je djelomično prihvaćen tužbeni zahtjev naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 30.000,00 kn sa zateznim kamatama od 22. siječnja 2009. do isplate, uz objavu pravomoćn ...

15
VSRH Rev 1377/2014-2; 24.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Pn-7081/07-22 od 24. studenog 2011. prihvatio tužbeni zahtjev te je naložio tuženiku E. d.o.o. Z. da tužiteljici E. D. iz Z. na ime naknade n ...

16
VSRH Revt 360/2014-2; 24.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe dužnika A.-k. d.o.o., D. Z. i vjerovnika predstečajne nagodbe poimenično navedenih u izreci rješenja, a koja predstečajna nagodba s ...

17
VSRH Revt 353/2014-2; 24.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj Stpn-11/13 od 24. srpnja 2014. odbacio prijedlog  vjerovnika T. d.o.o. za izdavanje klauzule ovršnosti na predstečajnu nagodbu od 5. srpnja 2013. u postupku koji se vodi nad dužnikom C. U. d.o.o. Visoki trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni...

Broj odluke: Revt 353/2014-2

18
VSRH Revt 45/2015-2; 17.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odobrena je sklopljena predstečajna nagodba nad dužnikom N. d.d. N., sadržaja pobliže navedenog u izreci prvostupanjskog rješenja. Drugostupanjskim rješenjem, između ...

19
VSRH Revt 361/2014-2; 2.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odobrena je sklopljena predstečajna nagodba nad dužnikom E. M. d.o.o. Z. u sadržaju koji je pobliže naveden u izreci prvostupanjskog rješenja. Drugostupanjskim rješen ...

20
VSRH Rev 1939/2014-2; 14.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Nalaže se tuženiku na ime naknade neimovinske štete u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 30.000,00 kuna sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče ...

21
VSRH Revt 310/2014-3; 19.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odobrena je sklopljena predstečajna nagodba nad dužnikom T. d.d. S. u sadržaju koji je pobliže naveden u izreci prvostupanjskog rješenja. Rješenjem Trgovačkog suda u ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a