Poredano po:

Broj dokumenata: 7715

1
Rev x 392/2017-2; 29.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženima M. Z. iz Z. i M. B. iz Z. da plate tužitelju R. Z., M. K., D. M. iznos od 410.200,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja sa zateznom kamatom u visini koje poslovne ban...

2
Rev x 745/2017-2; 2.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku E. o. d.d., OIB …, da tužitelju I. B., OIB 78741587945, isplati iznos od 27.676,30 kn sa zateznom kamatom od 18. lipnja 2015. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja...

3
Rev 2524/2014-2; 22.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da darovni ugovor od 25. veljače 2005. zaključen između tuženika gubi učinak prema tužiteljici u dijelu u kojem je potrebno za ispunjenje i naplatu potraživanja tužiteljice na ime poreznog duga i doprinosa prema I. tuženiku kao poreznom dužniku u iznosu od 40...

4
Rev x 330/2017-2; 14.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Nalaže se tuženiku T. M. iz Z., OIB …, da tužiteljici M. B. iz Z., OIB …, preda u posjed i vlasništvo stan površine cca 30 m2, kojem procijenjena tržišna vrijednost na dan predaje u posjed i vlasništvo ne može biti manja od 46.016,26 EUR, stan koji je bez...

5
Rev x 1022/2017-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I/ Nalaže se tuženicima solidarno isplatiti tužitelju na ime naknade nematerijalne štete iznos od 50.000,00 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19. listopada 2016. pa do isplate po stopi određenoj za svako polugodište, uvećanjem prosj...

6
Rev 3132/2018-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 29.934,30 kn sa zateznim kamatama tekućim za razdoblja sve pobliže opisano u toj točki izreke, u roku od 15 dana. U toč. II. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 2.5...

7
Rev 2495/2014-2; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1.              Nalaže se tuženiku A. Z.-M. d.o.o. sa sjedištem u K., L., ... da tužitelju D. K., Đ., ..., nadoknadi štetu za nekretninu označenu sa kat. čest. broj 3727 upisane u Pl. 223 k.o. Đ. u naravi kuća, dvorište, gospodarski objekt i pašnjak površine ...

8
Rev 2799/2015-2; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim je zatražio da se naloži tuženiku da mu plati na ime povučenih dionica iznos od 1.283.700,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim od dana podnošenja tužbe 3. prosinca 2007. do isplate, te da mu se naloži da isplati tužitelju na ...

9
Rev 2967/2015-2; 10.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim se od tuženika traži da solidarno isplate tužiteljici iznos od 1.665.142,20 kuna s pripadajućim zateznim kamatama, te da joj naknade parnični trošak u iznosu od 117.690,08 kuna (točka I. izreke). Naloženo je tužiteljici da tuženicima nakn...

10
Rev x 1199/2016-2; 10.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti tužiteljici iznos od 976.530,00 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od 21. lipnja 2005. pa do isplate i naknaditi joj parnični trošak u iznosu od 23.000,00 kuna u roku od 15 dana. Presudom suda drugog stupnja djelomično je prihvać...

11
Rev 499/2012-3; 3.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je ugovor između prvotuženika kao kupca, i drugo i trećetuženika kao prodavatelja, u dijelu koji se odnosi na kupoprodaju kčbr. 20/5 oranicu od 284 čhv upisanu u zk. ul. 279 k.o. V. C. ništavan (stavak I. izreke), slijedom čega je i uknjižba prava vlasništv...

12
Revt 99/2017-3; 3.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za solidarnu isplatu kunske protuvrijednosti iznosa od 59.821,00 EUR s kamatama od 30. lipnja 2000., iznosa od 200.000,00 kn s kamatama od 1. siječnja 2002. do isplate te iznosa od 22.848,93 kn s kamatama od 9. veljače 2001., kao i zahtjev tužit...

13
Rev 525/2020-2; 2.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Utvrđuje se da Izjava od 12.05.2009.g. ovjerena kod javnog bilježnika J. P. iz S. G. broj Ov-2014/09 a kojom tužena izjavljuje da raskida preliminarni kupoprodajni ugovor od 27.04.2005. godine, nema pravnog učinka. II Utvrđuje se da Preliminarni kupoprodajni ...

14
Revr 135/2012-2; 26.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 550.000,00 EUR s kamatama koje teku od 15. kolovoza 2004. pa do isplate kao i naknadu troška od 600.000,00 kn. Ujedno je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak od 526.010,00 kn. Rješenjem suda prvog st...

15
Rev x 1236/2014-3; 26.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Nalaže se tuženicima C. osiguranje d.d. i E. osiguranje d.d. da solidarno plate tužiteljici I. Č. iznos od 220.000,00 kn, a tužiteljiici K. P. iznos od 150.000,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 14. veljače 2013. pa do isplate, sa pri...

16
Rev x 1248/2015-2; 26.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom potvrđena je presuda suda prvog stupnja u dijelu kojim je tuženici naloženo isplatiti tužitelju 418.486,55 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 15. studenog 2011. do isplate, buduće godišnje iznose od 34.876,05 kuna tekuće od petnaestog dana prvog mjeseca kalendarske godine...

17
Rev x 1239/2015-2; 20.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Dužni su tuženik pod 1 i tuženik pod 2 u roku 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, solidarno isplatiti tužitelju iz osnove izmakle dobiti zbog nemogućnosti bavljenja dopunskom sportskom djelatnošću održavanja mečeva u borilačkim sportovima kunsku protuvrijednost...

18
Rev 771/2014-2; 20.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Ivanić Gradu, poslovni broj P-553/05 od 22. rujna 2010. suđeno je: "I. U odnosu na I-tuženicu Republiku Hrvatsku, II-tuženika P. b. Z. d.d. i III-tuženika A. Z. d.d. odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Tuženici Republika Hrvatska (za ministarstv...

19
Rev 2488/2016-2; 19.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim se tuženiku nalaže platiti 1.391.231,08 kuna sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose kako je to navedeno u izreci prvostupanjske presude, kao i zahtjev za naknadu troškova postupka. Presudom suda drugog stupnja odbij...

20
Rev 765/2016-2; 19.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana platiti tužitelju iznos od 457.930,97 kn sa zateznom kamatom propisanom zakonom koja teče od 31. listopada 2006.g. do isplate po stopi: -od 15% godišnje u periodu od 31. listopada 2006. g. do 31. prosinca 2007. g., -od 14% ...

21
Rev x 1221/2017-8; 13.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje da su bez pravnog učinka prema tužitelju pravne radnje tužiteljevog dužnika V. d.o.o. iz Č., i tuženika koje se odnose na: - Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 23.09.2002. godine, u pogledu nekretnine čkbr. …, dio proizv...

22
Rev 3289/2016-2; 13.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se ništetnim: 1. Ugovor o zajmu sklopljen 04. prosinca 2008. između I tuženika kao zajmoprimca i II tužene kao zajmodavca, ovjeren po javnom bilježniku E. P. iz Z. 04. prosinca 2008. godine pod brojem Ov-452...

23
Rev 2546/2016-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „I. Odbija se glavni tužbeni zahtjev tužitelja - protutuženika koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj kupio temeljem Predugovora o prodaji nekretnina od 26. srpnja 2005. god. zaključenog s tuženicima kao prodavateljima...

24
Rev 126/2020-4; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-2423/15-149 od 23. svibnja 2019. sudio je: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da je Odluka o otkazu ugovora o radu tuženika zbog skrivljenog ponašanja radnika od 18. 03. 2005. ništetna.“ Županijski sud u Zagrebu presudom poslo...

25
Revt 88/2015-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 819.834,45 EUR-a, a koji iznos predstavlja protuvrijednost iznosa od 1.603.456,82 DEM (prema fiksnom tečaju 1 EUR=1,95583 DEM na dan 1.3. 2002) zajedno sa kamatam...

26
Rev x 281/2016-5; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u stavku I izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva između stranaka, koji je solemniziran po javnom bilježniku D. P. pod posl. br. ... od 2. rujna 1998. i nalaganje brisanja ze...

27
Rev x 753/2015-2; 22.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Karlovcu presudom poslovni broj P-1093/12-18 od 7. listopada 2014. sudio je: Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da tužiteljici G. D. iz Z., OIB …, pripada nužni dio iza pok. D. D. na nekretninama upisanim u zk.ul.192, k.o. V. C. koje se sastoje od kat.čest. 1424/1 ...

28
Rev x 1266/2015-2; 11.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom preinačena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je prihvaćen zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 17.754,93 kune s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos i zahtjev tužitelja za naknadu parničnih troškova za iznos od 2.173,62 kune na način da je odbijen kao neosnovan: - zahtj...

29
Rev 412/2020-2; 10.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Međupresudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužena odgovorna za naknadu štete nastalu tužiteljima propustom tužene u ostavinskom postupku koji se vodio pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru pod poslovnim brojem O-91/97 (stavak I.), te je odlučeno da će se do pravomoćnosti međupresude zastati...

30
Rev x 627/2017-2; 4.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-11280/06-80 od 30. siječnja 2015., odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da je tužitelj S. C. iz D., P., Kosovo, vlasnik - suvlasničkog dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. ... k.o. Š., zk.č.br. ... i to u 33,34 /100 di...

31
Rev 2424/2015-2; 4.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je od tuženika zatraženo na ime naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u k.o. K. ma tabli E6b/1 i E6b/2 u površini 32946 m2 za 2003., 2004., 2005. platiti iznos od 37.558,44 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na taj iznos od ...

32
Rev 3354/2019-2; 25.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina stranaka na k.č. 3958/1 kuće sa 163 m2 i dvorišta sa 295 m2 iz z.k.ul. 2774 K.O. L. na kojoj su J. I. i D. I. suvlasnici svaki u 1/2 dijela etažnom diobom prema elaboratu 10/2018 od veljače 2018. izrađenom po stal...

33
Rev x 1034/2013-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom kojom je djelomično prihvaćen tužbeni zahtjev naloženo je tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od 334.381,44 kn s pripadajućim zateznim kamatama od 30. svibnja 2012. do isplate, dok je tužbeni zahtjev za iznos od 654.418,90 kn odbijen kao neosnovan (stavak 1. točka...

34
Rev x 211/2018-3; 5.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " 1/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: «Tuženik P. A. iz I., ..., dužan je trpjeti namirenje tražbine tužitelja I. Š. iz Ž., ..., za iznos od 134.989,61 kunu zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od 15% godišnje, počevši od dana 4. srpnja 2005...

35
Revt 348/2016-3; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na isplatu iznosa od 443.777,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 2. svibnja 2008. do isplate po stopi od 14%, odnosno po stopi iz članka 29. ZOO (E+5) kao i da mu naknadi troškove postupka s kamatama po istoj kamatnoj stopi tekućim od dana prvost...

36
Rev x 133/2017-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom djelomično je odbijena kao neosnovana i djelomično prihvaćena žalba tužiteljice te djelomično odbijena kao neosnovana i djelomično prihvaćena žalba I. tuženice i žalba II. tuženika - pa je prvostupanjska presuda: A/ u stavku I. izreke, a) preinačena „u odbijajućem dijelu ...

37
Rev x 945/2015-2; 29.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja kojim tužitelji potražuju od tuženika solidarnu isplatu naknade nematerijalne štete (I. tužitelju u iznosu od 272.000,00 kuna, a II. do VI. tužiteljima u iznosu od po 220.000,00 kuna svakom), naknade materijalne štete u vidu izgubljene zarad...

38
Rev x 1023/2017-2; 29.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je odbijen tužbeni zahtjev da se naloži I. i II. tuženicima da tužitelju solidarno isplate iznos od 91.664,39 kn sa zateznim kamatama obračunatima od 24. prosinca 2003. do isplate,...

39
Rev 125/2017-5; 28.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod točkom I. izreke odbijen tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži raskid ugovora sklopljenog 18. lipnja 1985., između bivšeg S. na području Općine K., čiji je pravni slijednik tuženik Grad K., i Stambene zadruge J. u Karlovcu čiji je pravni slijednik tužitelj K. S. K., te...

40
Rev x 1186/2017-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili da svakom od tužitelja tuženica naknadi štetu u iznosu od 220.000,00 kuna, na ime nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe te II. tužiteljici iznos od 5.003,80 kuna na ime materijalne štete, sve s pripadajućim zat...

41
Rev x 770/2017-6; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku A. G. iz Z., da tužitelju T. o. R. d.d. Podružnica Z., , plati iznos od 583.222,27 kuna (slovima: petstoosamdesettritisućedvjetstodvadesetdvije kune i dvadesetsedam lipa) sa zakonskom zateznom kamatom po stopi propisanoj čl. 1. Uredbe o vis...

42
Rev 2671/2014-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je utvrđeno je da su tužiteljica i tuženik zajednički za vrijeme trajanja braka stekli, svatko u ½ dijela, vlasništvo na nekretnini kčbr. ..., k.o. K.; naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 5.784,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB...

43
Rev x 679/2014-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđen je raskid Ugovor o najmu od 2. srpnja 2003. sklopljen između stranaka (točka I. izreke), naloženo je tuženiku predati u posjed tužitelju predmete pobliže opisane u točki II. izreke, a u istoj točki izreke odbijen je zahtjev tužitelja za predajom u posjed teretnog ...

44
Rev 3330/2019-2; 21.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1.Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Tuženik S. d.d. S., dužan je tužiteljici P. B. iz  S. J., OIB … na ime naknade štete za izgubljene prihode i zaradu za razdoblje od 28. 1. 1986. do danas isplatiti - iznos  od 153.394,50 kuna sa zateznim kamat...

45
Rev 749/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvostupanjskom suda suđeno je: „Nalaže se tuženiku P. b. Z., d.d. da tužiteljima F. A. iz V., F. I. iz V., F. Z. iz V., i K. Z. iz V., isplati na jednake dijelove iznos od 93.966,99 EUR-a, sa kamatom tekućom na iznos od 183.783,46 DEM od 26.9.1995. do 31.12.2001.god. po stopi koju je...

46
Rev 5228/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 8.150,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dana donošenja presude do isplate, dok je s preostalim dijelom zahtjeva za zatezne kamate, za period od 1. kolovoza 2002. do 4. listopada 2018., dio tužbenog zahtjeva odbije...

47
Rev 4274/2019-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-1317/17-68 od 21. prosinca 2018. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos 809.838,79 kn s pripadajućim zateznim kamatama počevši od 21. prosinca 2018. do isplate kao i na ime troška postupka isplatiti tužitelju iznos 189.230,51 kn sa pripadaj...

48
Rev x 45/2016-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Gž-5765/14-3 od 2. prosinca 2014. odbio je žalbu tuženika i potvrdio presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-6969/09 od 29. travnja 2014. kojom je suđeno: „I. Nalaže se tuženiku C. d.d., Z., isplatiti tužitelju H., Z.,  iznos od 25...

49
Rev 1491/2015-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Požegi presudom poslovni broj P-1293/2007-18 od 29. travnja 2014. sudio je: „I Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: 'I. Utvrđuje se ništavim ugovor o darovanju od 21.listopada 1998.g. zaključen između I tuženice i II tuženika o darovanju nekretnine kč.br.2115/4 kuća g...

50
Rev 115/2015-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi štetu u visini od 213.241,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 14% godišnje koja teče od presuđenja pa do isplate, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe. II Odbija se tužitelj s preostalim dijelom tuž...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a