Poredano po:

Broj dokumenata: 7670

1
Rev 126/2020-4; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-2423/15-149 od 23. svibnja 2019. sudio je: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da je Odluka o otkazu ugovora o radu tuženika zbog skrivljenog ponašanja radnika od 18. 03. 2005. ništetna.“ Županijski sud u Zagrebu presudom poslo...

2
Rev x 211/2018-3; 5.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " 1/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: «Tuženik P. A. iz I., ..., dužan je trpjeti namirenje tražbine tužitelja I. Š. iz Ž., ..., za iznos od 134.989,61 kunu zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od 15% godišnje, počevši od dana 4. srpnja 2005...

3
Rev x 945/2015-2; 29.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja kojim tužitelji potražuju od tuženika solidarnu isplatu naknade nematerijalne štete (I. tužitelju u iznosu od 272.000,00 kuna, a II. do VI. tužiteljima u iznosu od po 220.000,00 kuna svakom), naknade materijalne štete u vidu izgubljene zarad...

4
Rev 125/2017-5; 28.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod točkom I. izreke odbijen tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži raskid ugovora sklopljenog 18. lipnja 1985., između bivšeg S. na području Općine K., čiji je pravni slijednik tuženik Grad K., i Stambene zadruge J. u Karlovcu čiji je pravni slijednik tužitelj K. S. K., te...

5
Rev x 1186/2017-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili da svakom od tužitelja tuženica naknadi štetu u iznosu od 220.000,00 kuna, na ime nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe te II. tužiteljici iznos od 5.003,80 kuna na ime materijalne štete, sve s pripadajućim zat...

6
Rev x 770/2017-6; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku A. G. iz Z., da tužitelju T. o. R. d.d. Podružnica Z., , plati iznos od 583.222,27 kuna (slovima: petstoosamdesettritisućedvjetstodvadesetdvije kune i dvadesetsedam lipa) sa zakonskom zateznom kamatom po stopi propisanoj čl. 1. Uredbe o vis...

7
Rev 2671/2014-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je utvrđeno je da su tužiteljica i tuženik zajednički za vrijeme trajanja braka stekli, svatko u ½ dijela, vlasništvo na nekretnini kčbr. ..., k.o. K.; naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 5.784,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB...

8
Rev x 679/2014-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđen je raskid Ugovor o najmu od 2. srpnja 2003. sklopljen između stranaka (točka I. izreke), naloženo je tuženiku predati u posjed tužitelju predmete pobliže opisane u točki II. izreke, a u istoj točki izreke odbijen je zahtjev tužitelja za predajom u posjed teretnog ...

9
Rev 749/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvostupanjskom suda suđeno je: „Nalaže se tuženiku P. b. Z., d.d. da tužiteljima F. A. iz V., F. I. iz V., F. Z. iz V., i K. Z. iz V., isplati na jednake dijelove iznos od 93.966,99 EUR-a, sa kamatom tekućom na iznos od 183.783,46 DEM od 26.9.1995. do 31.12.2001.god. po stopi koju je...

10
Rev 4274/2019-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-1317/17-68 od 21. prosinca 2018. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos 809.838,79 kn s pripadajućim zateznim kamatama počevši od 21. prosinca 2018. do isplate kao i na ime troška postupka isplatiti tužitelju iznos 189.230,51 kn sa pripadaj...

11
Rev x 45/2016-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Gž-5765/14-3 od 2. prosinca 2014. odbio je žalbu tuženika i potvrdio presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-6969/09 od 29. travnja 2014. kojom je suđeno: „I. Nalaže se tuženiku C. d.d., Z., isplatiti tužitelju H., Z.,  iznos od 25...

12
Rev 115/2015-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi štetu u visini od 213.241,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 14% godišnje koja teče od presuđenja pa do isplate, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe. II Odbija se tužitelj s preostalim dijelom tuž...

13
Rev 471/2012-4; 18.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijeni su zahtjevi tužitelja kojima zahtijevaju od tuženika svaki iznos od po 220.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama od dana donošenja prvostupanjske presude do isplate te im je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 16.915,00 kn. Drugostupanjsk...

14
Rev x 639/2016-2; 18.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja E. d.o.o. iz K. kojim od tuženika F. iz Z. zahtijeva isplatu 358.669,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 17. lipnja 2002. godine do isplate te parbeni trošak.“ Presudom suda drugog stupnja suđeno je: „I. Preinačuje se...

15
Revr 1029/2017-3; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-707/16-67 od 1. rujna 2016. pod točkom I. izreke odbio je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se naloži tuženiku da mu isplati bruto iznos od 1.551.931,85 kuna sa zateznim kamatama tekućim na pojedinačne iznose kako je to pobliže naveden...

16
Rev 1529/2014-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Koprivnici presudom poslovni broj P-730/11-61 od 14. svibnja 2013. sudio je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja mr. B. Đ. iz Z., koji glasi: 'Dužan je tuženik u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju iznos od 480.700,oo kn više 1.341.308,51 kn (ukupno 1.822.00...

17
Rev 2816/2018-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9206/02 od 30. lipnja 2014. odbijen je tužbeni zahtjev da je tuženik dužan platiti tužitelju 326.641.017,76 kn sa zateznim kamatama te je tužitelju naloženo da tuženiku naknadi parnične troškove u iznosu od 1.526.625,00 kn. Presudom Župan...

18
Rev 3122/2015-3; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja je suđeno: "1. Nalaže se tuženiku I. J. da tužitelju R. H. isplati iznos od 204.951,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 9. svibnja 2006. do 31. prosinca 2007. po stopi  od 15 % godišnje, a od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2011. po stopi od 14 % godišnje, te ...

19
Rev 223/2015-3; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijene su kao neosnovane žalbe tužitelja i umješača na strani tužitelja i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je ništetan Ugovor o zamjeni nekretnina sklopljen 21.01.1999., između J. D. iz S. B., i ZDP E. B....

20
Rev 3223/2016-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku I. Č. iz L. B., OIB: ... platiti tužiteljici D. K. iz Z., OIB: ... , iznos od 365.474,85 kn da zateznom kamatom po stopi iz čl. Uredbe o visini stope zatezne kamate, od 31. srpnja 2007. do 31. prosinca 2007., a od 1. siječnja 2008. do isplate po stopi ko...

21
Rev x 621/2013-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja za naknade štete u iznosu od 1.956.800,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos od 29. ožujka 2002. do isplate. Odlukom o troškovima postupka obvezan je tužitelj n...

22
Revt 125/2016-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zadru broj P-741/11 od 18. srpnja 2012. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos 580.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama počev od 26. svibnja 2006. do isplate te isplatiti tužitelju na ime troškova postupka iznos 74.380,00 kn. Presudom Visokog trgovačkog suda...

23
Rev x 1145/2016-2; 11.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je darovnim ugovorom zaključenim 10. svibnja 1995. između pok. B. J. i A. J. kao darodavatelja i tužiteljice kao daroprimateljice obuhvaćena i kuća broj .... sagrađena na k.č.br. 121/4 k.o. G., upisana u posjedovni list 922 k.o. G. zbog čega da navedena ku...

24
Rev 3043/2014-2; 11.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavim Ugovora o stambenom kreditu br. 09-190-06425-4 sklopljenog između stranaka 9. listopada 1998. i ovjerenog kod Javnog bilježnika L. P. pod br. OU-1028/98 od 9. listopada 1998 te tužbeni zahtjev za proglašenjem nedopustivost...

25
Rev 2929/2016-3; 10.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-735/2012-12 od 7. veljače 2013. odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženici su solidarno dužni isplatiti iznos od 1.277.168,31 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od podnošenja tužbe do isplate, sve u roku od 8 dana....

26
Rev 3724/2019-2; 10.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zadru broj Gž-241/19-2 od 6. ožujka 2019. potvrđena je presuda Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Biogradu na Moru broj P-1854/2017-8 od 19. rujna 2018. kojom je odbijen zahtjev tužitelja da se tuženiku naloži isplatiti mu iznos 1.300.000,00 kn uvećan za ugovorenu ka...

27
Rev 4997/2019-2; 10.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž-5257/17-2 od 29. svibnja 2018. potvrđena je presuda Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku broj P-116/2017-88 od 29. lipnja 2017. kojom je naloženo prvotuženiku N. B. isplatiti tužitelju iznos 402.156,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama počev ...

28
Rev 1812/2017-2; 10.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gž-1827/16-4 od 11. travnja 2017 odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu, poslovni broj P-7368/15 od 13. siječnja 2016. kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu iznosa od 196.091,79 € sa ...

29
Revr 447/2017-2; 10.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda kojom je, u toč. I. izreke odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice da se naloži tuženiku da joj isplati iznos od 18.071,00 kuna zajedno sa zateznim kamatama tekućim od 21. veljače 2011.  do isplate, kao i da joj naknadi troškove postupka. U t...

30
Rev x 64/2015-3; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 29.838,65 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose kako je navedeno u izreci presude suda prvog stupnja, dok je s preostalim dijelom zahtjeva za isplatu do iznosa od 662.286,65 kn sa zakonskim kamatama ...

31
Rev x 743/2017-4; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu 700.000,00 kn sa zateznim kamatama i naloženo je tužitelju da tuženiku nadoknadi parnične troškove u iznosu od 49.000,00 kn. Drugostupanjskom presudom tužiteljeva je žalba odbijena kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda. ...

32
Rev x 340/2015-3; 3.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Sisku presudom poslovni broj P-659/2013 od 3. ožujka 2014. sudio je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja M. Š. koji glasi: "Nalaže se O. B. H. d.d. Z. da izvrši prijenos iznosa stare devizne štednje s knjižice J. B. d.d. B., F. Z., i to: - br. štedne knjižice … ns iznosom od 17...

33
Rev 161/2019-2; 3.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Varaždinu broj Gž-935/18-2 od 11. srpnja 2018. potvrđena je presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-1893/17-92 od 5. ožujka 2018. u pobijanom dijelu kojim je naloženo tuženiku na ime naknade štete isplatiti: prvotužitelju iznos 234.540,00 kn; drugo, treće i če...

34
Rev x 873/2015-2; 3.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zadru presudom poslovni broj P-2266/10 od 20. ožujka 2015. sudio je: "I. Nalaže se tuženoj, u roku od 15 dana, isplatiti tužitelju M. M. iznos od ukupno 880.000,00 kn odnosno na ime pretrpljenog straha 90.000,00 kn, na ime duševnih boli zbog smanjenja životne aktivnosti 740.000,00 kn...

35
Rev 1297/2015-2; 27.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tuženika pod 2. N. M. i preinačena prvostupanjska presuda u dijelu pod t. I. iste na način da je odbijen zahtjev tužitelja u odnosu na ovog tuženika na ime naknade neimovinske štete u iznosu od 31.500,00 kuna, za naknadu imovinske štete u iznosu od 7.068...

36
Rev x 154/2015-2; 26.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženik Z. I. obvezan je tužitelju F. G. na ime duga platiti iznos od 215.851,56 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja odgovara visini eskontne stope HNB-a uvećane za pet postotnih poena počevši od 17. lipnja 2014. pa do konačne isplate, kao i naknaditi troškove par...

37
Rev x 440/2016-3; 26.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tužitelju je naloženo isplatiti tuženiku 60.000,00 EUR s pripadajućom zateznom kamatom (toč. I. izreke); odbijen je protutužbeni zahtjev za isplatu daljnjeg iznosa od 60.000,00 EUR (do 120.000,00 EUR) s pripadajućom zateznom kamatom (toč. II. izreke); odlučeno je da se prebi...

38
Rev 3305/2014-3; 26.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola presudom Pola poslovni broj P-415/10-115 od 4. prosinca 2012. odbio je zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje u tekstu: tužitelja) Č. P. iz P. da mu tuženik-protutužitelj (dalje u tekstu: tuženik) G. P. isplati 749.700,00 kuna sa zateznim kamatama koje teku na taj iznos po s...

39
Rev 818/2015-2; 20.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužiteljice na isplatu 204.620,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos (izreka pod t. I. prvostupanjske presude). Preinačena je prvostupanjska presuda u dijelu kojim je t. ...

40
Rev 846/2016-5; 20.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/Nalaže se tuženiku H. H., V. A., H. I., ...., ..., ... W.,  Austria platiti na ime naknade štete, u roku od 15 dana: I- tužitelju A. B.: - nematerijalnu štetu za pretrpljene fizičke boli iznos od 14.250,00 kn (četrnaesttisućadvjestopedesetkuna),pretrpljeni...

41
Rev 989/2015-2; 20.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Nalaže se tuženiku  Republici Hrvatskoj OIB…, da na ime naknade štete isplati tužitelju, M. B. iz P., OIB …, zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje plati  iznos od 277.000,00 kn (slovima: dvjestosedamdesetsedamtisućakuna) i to za fizič...

42
Rev 921/2019-5; 20.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku, M. k., d.o.o., Z., , OIB: …, isplatiti tužitelju, agencija, Z., OIB: … iznos od 964.412.882,29 kn (devet stotina šezdeset i četiri milijuna četiri stotine dvanaest tisuća osam stotina osamdeset i dvij...

43
Revt 376/2016-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora i isplatu 480.318,42 kn (toč. 1. izreke); tužitelju je naloženo tuženiku P. b. d.d., Z. naknaditi parnični trošak u iznosu od 218.383,20 kn (toč. 2. izreke) te je odbijen zahtjev tuženika za naknadu troška postupka u...

44
Rev 1771/2018-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-2546/16-137 od 30. svibnja 2017. pod točkom I. izreke naložio je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime naknade štete s osnova neisplaćene plaće iznos od 1.006.633,85 kuna sa zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose kako je to pob...

45
Rev x 414/2018-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: a) pod točkom I. izreke, odbijen njegov zahtjev za isplatu 634.375,18 kuna s zatraženim zateznim kamatama i naknadom troška parničnog postupka, b) pod točkom II. izreke, on obvezan nak...

46
Revt 319/2015-3; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-2513/07 od 8. prosinca 2009. naložio je tuženiku G. G. d.o.o. Z. sklopiti s tužiteljem J. N. d.d. Z. Ugovor o zalogu (hipoteci) -Dodatak 1 Sporazumu radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava u skladu sa Sporazumom kojeg su zaključili...

47
Rev 1229/2015-3; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Sesvetama presudom poslovni broj P-1160/07 od 24. siječnja 2014. pod točkom I. izreke odbio je tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženom isplatiti tužiteljicama novčani iznos od 1.162.528,84 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dana tužbe tj. 30.10.2007.g. do isplate, kao i troš...

48
Rev 121/2016-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 53.905,47 EUR s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 2. veljače 2007. do isplate, po stopi kako je to navedeno u izreci prvostupanjske presude, a isto tako tuženik je obvezan tužitelju nadoknaditi troškove postupka ...

49
Revr 2111/2015-2; 13.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju na ime naknade štete iznos od 324.800,00 kuna, sa zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od 23. ožujka 2015. do isplate, dok je za više zatraženo i to za iznos od 107.000,00 kuna, tužbeni zahtjev odbijen kao n...

50
Rev 2997/2015-2; 13.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu 230.341,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos (izreka pod t. I. prvostupanjske presude), a tužitelj odlukom o troškovima postupka obvezan naknaditi t...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci