Poredano po:
Povratak na Zakon o odvjetništvu

Broj dokumenata: 36

1
Gž 544/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom 1. pobijanog rješenja određeno je da se smatra da su tužba i protutužba u ovoj pravnoj stvari povučene, točkom 2. je naloženo tužitelju da tuženima naknadi trošak parničnog postupka u iznosu 3.000,00 kn, a točkom 3. je odbijen kao neosnovan zahtjev tuženika za naknadu troškova parničnog po...

2
Gž 289/2021-2; 2.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je tuženoj A. D. , odsutnoj i nepoznata boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi I. M. , odvjetnika u Splitu (točka I. izreke), određena su ovlaštenja privremenog zastupnika (točka II.), te je o postavljanju obaviješten Centar za socijalnu skrb (toč ...

3
Gž 200/2021-2; 26.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I Dopušta se IV-tuženici V. B. iz A5 povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za očitovanje na obavijest o povlačenju tužbe i za stavljanje zahtjeva za naknadom parničnog troška, a sve kako je IV-tuženica p ...

4
Gž Ovr 277/2020-2; 22.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi donesenim na temelju ovršne isprave (pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj: Iv-12487/95 od 5. rujna 1995.) prvostupanjski sud je odredio predloženu ovrhu pljenidbom i prijenosom novčane tražbine ovršenika prema prijedlogu ovrhovoditelja od ...

5
Gž 1635/2019-2; 19.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi kojeg je donio javni bilježnik u Splitu Nevenka Kekez pod poslovnim brojem Ovrv-942/15 od 07.rujna 2015.g. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju: - iznos od 20. ....

6
Gž 859/2020-2; 24.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju isplate iznos od 47.234,07 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose za razdoblje i po stopi kako je navedeno u izreci presude. Istom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju naknade parnični trošak u iznosu od 16.875,00 kn sa zakonsk...

7
Gž 1805/2019-3; 12.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu kojom je u točki I izreke održao u cijelosti na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. M. iz Vinkovaca, poslovni broj Ovrv-3/2019 od 14. siječnja 2019. godine u dijelu u kojem je naloženo tuže ...

8
Gž 1414/2018-2; 23.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika A. H. iz Zagreba od dana 06. ožujka 2017. godine posl. broj Ovrv-3713/17 u cijelosti, te se tužbeni zahtjev tužitelja odbija. II Odbi ...

9
Gž 1698/2019-2; 18.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je tuženici postavljen punomoćnik za primanje pismena u osobi odvjetnika D. B. sa sjedištem ureda u A5 . Protiv rješenja žali se odvjetnik D. B. zbog svih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novin ...

10
Gž 863/2018-2; 12.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju 25.537,76 EUR sa zateznom kamatom od 1. srpnja 1997. do 31. prosinca 2001. na valutu DEM po stopi koju poslovna banka u mjestu ispunjenja plaća na devizne štedne uloge građana po viđenju a na valutu EUR od 1. siječnja 200...

11
Gž 999/2017-2; 21.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se je oglasio stvarno nenadležnim (točka I. izreke) te je također riješeno kako će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Trgovačkom sudu u Splitu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Protiv gore citiranog rješenja pravovremeno se žale tuženici pod 1. ...

12
Gž 2048/2017-2; 21.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke punomoćnica tužitelja odvjetnica L. S. kažnjena je novčanom kaznom radi odugovlačenja postupka od 5.000,00 kuna i radi vrijeđanja suda od 3.000,00 kn, te joj je naloženo platiti kaznu u roku od 15 dana na račun prihoda državnog proračuna Republike ...

13
Gž 886/2016-2; 5.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. M. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-155/2014 od 28. ožujka 2014., a kojim se nalaže tuženiku da prvotužitelju isplati glavnicu u iznosu od 37.500,00 kn sa pripadajućom za ...

14
Gž 1605/2017-2; 4.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke naloženo je računovodstvu prvostupanjskog suda da iz uplaćenog predujma za imenovanje i rad zastupnika za primanje pismena isplati žaliteljima iznos od 55,20 kn, dok je preostali zahtjev za naknadu troškova odbijen kao neosnovan, a točkom II. izreke naloženo je ...

15
Gž 28/2016-9; 29.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika J. Ž. iz Zagreba broj Ovrv-7/13 od 16. siječnja 2013. u dijelu kojem je naloženo tuženicima namiriti tužitelju iznos od 22.960,00 kn sa pripadajućim zakons ......

16
Gž 2088/2017-2; 30.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem drugotuženiku D. M. postavljen ne privremeni zastupnik u osobi D. H. , odvjetnika u Opatiji. Određeno je da privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se drugotuženik ili njegov punomoćnik ne p ...

17
Gž-4911/17-4; 28.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem postavljen je, pobijanom točkom II/, strankama B. B. iz S., H. 8, BiH, E. M. iz S., H. P. 8, BiH i N. H. iz S., H. 10, BiH, privremeni zastupnik ovlašten za primanje pismena u osobi Ž. S., odvjetnika u Z., I. trg 4.

18
Gž 4911/2017; 28.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem postavljen je, pobijanom točkom II/, strankama B. B. iz A3 , A8 , E. M. iz A4 , A8 i N. H. iz A6 , privremeni zastupnik ovlašten za primanje pismena u osobi Ž. S. , odvjet ...

19
Gž 1745/2016-2; 24.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I/ izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženicima naloži solidarna isplata iznosa od 394.439,25 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 20. travnja 2008. do isplate. Istom presudom u toč. II/ izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženi ....

20
Gž 965/2017-3; 17.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ U cijelosti se odbija tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d., Zagreb isplatiti tužitelju B. S. iznos od 800.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi na osnovi čl. 29. s ...

21
Gž Ovr 1056/2017-2; 5.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je žalba ovrhovoditelja podnijeta protiv rješenja Općinskog suda u Čakovcu broj Ovr-353/15-82 (raniji broj Ovr-1907/2006) od 12. lipnja 2017. zaprimljena kod prvostupanjskog suda 29. lipnja 2017. putem pošte preporučeno, kao nepravodobna. Navedeno rješenje pravodobnom ž ...

22
Gž 836/2016-2; 3.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika O4 sa sjedištem u Zagrebu, A4 , poslovni broj Ovrv-456/2011 od 21. listopada 2011. godine djelomično se održava na snazi ...

23
Gž-2510/16-4; 25.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženici da tužitelju isplati iznos od 37.812,50 kn s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 02. studenog 2012.g. do isplate, dok je u preostalom dijelu za iznos od 35.312,50 kn sa na taj iznos zatraženom zakonskom zateznom kamatom tužbeni zahtjev odb...

24
Gž-596/16-2; 3.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. L. iz S. B., posl.broj Povrv-1662/12 od 18. siječnja 2013.g. kojim se nalaže ovršenici J. P. da ovrhovoditeljici D. J.-J. namiri tražbinu u iznosu od 16.538,13 kn sa zakonsko...

25
Gž-4996/14-2; 17.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I/ izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. Č. iz K. broj Ovrv-201/11 od 27. rujna 2011.g. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 12.120,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. ...

26
Gž-3610/14-4; 18.4.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke tuženici su obvezani solidarno platiti tužitelju iznos od 454.887,20 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 02. ožujka 2009.g. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg...

27
Gž-1908/15-2; 18.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke poništen je Ugovor o nalogu zaključen između parničnih stranaka temeljem kojeg je tuženik u ime i za račun tuženika protiv Trgovačkog društva S. d.o.o. V. i Z. d.o.o. V. podnio hipotekarnu tužbu s prijedlogom za upis zabilježbe iste, a radi namirenja tražbine tužite...

28
Gž-896/15; 30.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

29
Gž. 1574/14; 15.7.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Dubrovniku posl.br. Povrv.192/13 od 03. listopada 2014. godine suđeno je:

30
Gž-4453/14-2; 27.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor stvarne nenadležnosti prvostupanjskog suda. Obrazlažući pobijano rješenje sud navodi da je tužitelj podnio tužbu protiv tužene radi naknade štete koju da je pretrpio zbog nepravilnog i nezakonitog rada državnog odvjetništva, a u odgovoru na tužbu tužena je prv...

31
Gž-4853/11-3; 11.6.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja da mu tuženik namiri tražbinu u iznosu od 1.037.366,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. prosinca 2009. godine do isplate.

32
Gž.1365/12-2; 7.5.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I/izreke (djelomično) je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. R. K. iz V. broj Ovrv.566/10-2 od 12. srpnja 2010.g. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju novčani iznos od 131.467,44 kn sa zateznom kamatom tekuć...

33
Gž.3409/11-2; 6.7.2011 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom toč.I/izreke prvostupanjske presude održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi broj Ovrv.436/06 od 25.travnja 2006.g. kojim je naloženo tuženoj da isplati tužiteljici iznos od 4.777,20 kn sa zateznom kamatom tekućom od 23. veljače 2006.g. do isplate, iznos od 38.201,25 kn s...

34
Gž.1687/11-2; 16.3.2011 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I izreke naloženo je I-tuženom da isplati tužiteljici s osnova razlike plaće za period od 01. siječnja 2008.g. pa do 10. listopada 2010.g. ukupan bruto iznos od 6.926,83 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa n...

35
Gž.1271/09-2; 11.1.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženicima da isplate solidarno tužiteljici s osnova razlike plaće ukupan bruto iznos od 9.284,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa točno navedenog u izreci prvostupanjske presude, pa do isplate.

36
ŽS Zg Gž 10631/1998; 3.7.2000 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Osnovano tuženik - protutužitelj pobija presudu u dijelu odluke o trošku. Prema odredbi čl. 151 st. 1 ZPP parnične troškove čine izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu postupka. Budući da je tužiteljic ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a