Poredano po:

Broj dokumenata: 1161

1
Gž Zk 627/2021-2; 24.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, poslovni broj: Z-25307/2018 od 14. prosinca 2018. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagatelj pobija rješenje zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene...

2
Gž Zk 577/2019-3; 2.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda broj Z-16320/19 od 12. kolovoza 22019. dok je pod točkom II. izreke u zk. ul. 987. k.o. K. zabilježen odbijeni prigovor predlagatelja na navedeno rješenje. 2. Pravodobno podne...

3
Gž 835/2021-2; 30.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe usvojen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je utvrđeno da je tuženik dana 13. studenoga 2019. onemogućio posjed tužiteljici kao vlasnici te mu je naloženo da pod prijetnjom novčane kazne u roku od 8 dana preda predmetni stan u posjed tužiteljici tako što će ...

4
Gž 162/2021-2; 22.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke, kao protivnice upisa, od 14. prosinca 2015. protiv zaključka FINA-e o izmjeni podataka u ulošku broj 12806-343/09 od 27. studenog 2015. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnijetom žalbom pobija protustranka zbog bitnih povreda od...

5
Gž 818/2021-2; 20.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Tuženi Ž. R. , OIB: B3 , iz A2 smetao je tužitelje N. N. , OIB: B1 , i M. N. , OIB: B2 , oboje iz A3 ...

6
Gž 619/2021-3; 20.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tužitelj tražio da se tuženiku naloži da preda u posjed tužitelju slobodnu od osoba i stvari k.č. A2 , ukupne površine 535 m2 i da sa te nekretnine ukloni izgrađeni objekt i ostal ...

7
Gž 698/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Utvrđuje se da nije sklopljen Ugovor o darovanju nekretnine ovjeren kod I. B. , javnog bilježnika u Splitu, pod brojem: OV-6265/2007 od dana 16. srpnja 2007.g. između S. V. kao darovatelja i D. V. kao obdarenika ...

8
Gž 234/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Nalaže se tuženiku K. B. p. S. , OIB B2 , predati tužiteljici M. B. , OIB B1 , ½ suposjeda nekretnine katastarske oznake čest. zem. 7873/18, kuća i dvor od 516,00 m2, K.O. A5 . 2. Nalaže tuž ...

9
Gž 637/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom odlukom - presudom doslovce je odlučeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da na teret čest. zem. 2021/1 k.o. B. a u korist čest. zem. 2010/8 k.o. B. postoji stvarna služnost puta i polaganja komunalne infrastrukture što je tužitelj ovlašten upis .....

10
Gž Zk 568/2021-2; 8.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor kao neosnovan te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Posebni zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću Z-20689/2020 od 16. studenog 2020. a točkom II. izreke naložena je zabilježba odbijenog prigovora u Z.U. 5189 i Z.U. 6225 k....

11
Gž 37/685-2021; 7.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom ispravljenoj rješenjem poslovni broj: P-2357/16-39 od 11. ožujka 2021. u pogledu adrese prebivališta tuženika S. H. te u pogledu prezimena tuženika S. P. i tuženika S. Z. suđeno je: „1. Odbija se kao neosnovani tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Zabranjuje se tuženici .....

12
Gž 630/2021-2; 7.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovno: "1. Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. 2. Postupak će se nastaviti kad se pravomoćno završi postupak koji se vodi kod ovog suda u predmetu poslovni broj P-258/2015 ili kad sud ustanovi da više ne postoje razlozi da se čeka na z ......

13
Gž Ovr 367/2021-2; 5.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem upućena je treća osoba M. M. da protiv stranaka u roku od 15 dana pokrene parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena. 2. Prvostupanjsko rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija treća osoba M. M. iz svih žalbenih razlog ...

14
Gž 626/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Tuženici A. K. iz Z., OIB: ..., nalaže se prestanak uznemiravanja u ostvarivanju vlasničkih prava prvotuženika A. G., OIB: ... iz V., Republika S. te drugotuženice D. G., OIB: ... iz V., Republika S. na nekretnini tužitelja -10. Suvlasnički dio 1202/10000 ...

15
Gž 362/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, toč. I., odbijen je prijedlog predlagatelja od 7. lipnja 2016. za izmjenu dotadašnjeg sporazuma o odnosima između suvlasnika nekretnine, odnosno o podjeli posjeda i uređenju načina korištenja, kojim je tražio da sud odredi podjelu posjeda i uredi način i osnovu plaća...

16
Gž 422/2021-2; 30.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja ispravljenom rješenjem istog suda poslovni broj P-1408/2016-48 od 15. travnja 2021.presuđeno je: „ I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „ 1. Ukida se pravo služnosti staze i prolaza biciklom, progonom stoke i prolazom kolicima u korist čest. zem. 270 ......

17
Gž 667/2021-2; 29.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem riješeno je: ''I Utvrđuje se da su tužitelji pod 1) i pod ) zasmetali tužitelje pod 1), pod 2) i pod 3) na način da su neovlaštenim i protupravnim kidanjem stabala masline, breskve i drugog raslinja uz sjevernu među kat. čest. 7021 k. o. Split trasirali put po dijelu ne ...

18
Gž Zk 314/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, odbijen  je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje poslovni broj Z-27036/2012. od 5. ožujka 2020. U toč. II. izreke određeno je brisanje plombe poslovni broj: Z-15474/2020 u zk.ul. 80101, 80267, 2223828, 110409 i 110410, sve k.o. G. Z. 2. P...

19
Gž 831/2021-2; 21.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja. Protiv citiranog rješenja žalbe podnose obje stranke (osim protustranke M. G. ) iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 111/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/1 ...

20
Gž 729/2021-2; 17.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je tužena K. L. , OIB: B3 , A4 , smetala tužitelja M. L. , OIB: B1 , A4 , u posljednjem mirno ...

21
Gž 746/2021-2; 16.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, suđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da je G. B. iz A1 , OIB: B1 dosjelošću stekao pravo vlasništva na 48/91 suvlasničkog dijela nekretnine opisane kao z.k.č. 3037/10 k.o. Granešina povr ...

22
Gž 613/2021-2; 11.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je suđeno: 1. Utvrđuje se da je tuženik A. V. iz A2 , OIB: B2 , smetao tužiteljicu M. F. iz A1 , OIB: B1 , u posljednjem mirnom posjedu dijela nekretnine k.č. 486/4 dvorište sa 91 m2, upisano u zk. ul. 1419, k.o. Rab-Munda ...

23
Gž 643/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku iseliti iz stana koji se nalazi u stambenoj zgradi u A3 na XIII. (trinaestom) katu, površine 21,20 m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi koja se nalazi na kčbr. 1044/2, upisanoj u zk.ul. 20077 k.o. A4 te ...

24
Gž 304/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I. Utvrđuje se da tužitelj Z. P. ugroženoj djeci, A1 , OIB B1 , ima valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva 1/2 dijela z.k.č. 4370/2 upisane u z.k.ul. 3279 k.o. Šestine, u naravi ...

25
Gž 205/2020-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je tužitelj vlasnik dijela čkbr. 1358/2 kamenarija površine 380 m2 upisane u zk.ul.br. 796 k.o. Funtana označenog na geodetskom snimku vještaka G. d.o.o. Poreč od 8. ožujka 2017. ''betonski plato'' i slovim ...

26
Gž 591/2021-2; 8.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, presuđeno je: „I Utvrđuje se da u korist dijela č.zem. 109, č.zem. 111 i č.zem. 110 k.o. Tinj površine 7014 m2, prikazano likom žute boje i slovima I,K,M,N,O,P,R,S,T,I, kao povlasne nekretnine, postoji stvarna služnost prava prolaza i provoza preko po ....

27
Gž 370/2021-2; 31.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Vukovaru, broj: R1-26/2020. od 15. travnja 2021. razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk. ul. 583 k.o. Cerić označene kao kč. 1443 na kojima su suvlasnici predlagatelj i protustranke i to geometrijskom diobom tako da predlagatelju pripadnu nekretnin...

28
Gž 637/2021-4; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: "I. Ukida se pravo služnosti puta na teret dijela čest. zem. 362/1 i čest. zem. 362/2 obje KO Kaštel Kambelovac u širini od 2 m uz istočni rub čestice u pravcu sjever-jug kao poslužne nekretnine, a u korist čest. zem. 361/2 i čest. zem. 361/3 KO Kašt ....

29
Gž 140/2020-3; 26.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba tužiteljice i potvrđuje presuda Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Rabu, poslovni broj: P-1378/2017-17 od 24. svibnja 2018.

30
Gž 690/2021-2; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke predlagateljica je upućena na pokretanje parničnog postupka radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina. Toč. II. izreke izvanparnični postupak je obustavljen. 2. Pravovremeno podnesenom žalbom predlagateljica pobija prvostupanjsko rješenje zbog pog ....

31
Gž 233/2021-3; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen sa zahtjevom da se naloži tuženiku da uspostavi prijašnje stanje tako da postavi ogradu na zapadnoj strani kč. 534/2 u dužini 43 m visine 1,20 m od pocinčanog žičanog pletiva sa 17 željeznih cjevastih stupova od 2,00 m ukopani u betonu od 0,50 m ili...

32
Gž 20/2021-2; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev: ¨Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana odvoji jednu cijev otpadnih voda od istočnog dijela čest. zem. 994 k.o. Orašac te sve cijevi otpadnih voda ukloni iz zračnog prostora koji se nalazi iznad istočnog dijela čest. zem. 994 k .....

33
Gž 428/2021-2; 24.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda određen je prekid postupka u toj pravnoj stvari (točka I. izreke) te je određeno da će se postupak nastaviti kada se pravomoćno završi postupak koji se vodi pred istim sudom pod brojem P-1099/2018 (točka II. izreke). Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuju tužite ....

34
Gž 221/2021-2; 21.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor nasljednika K. B. od 4. lipnja 2019. i u cijelosti je održano na snazi rješenje donijeto po povjereniku, javnom bilježniku J. S. iz Zadra, broj:O-1986/15 od 21. lipnja 2019. 2. Pravodobno podnesenom žalbom nasljednica pobija takvo prv ...

35
Gž 477/2021-2; 20.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I. U cijelosti se ukida platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. , posl. br. Ovrv-14848/14 od 11. srpnja 2014. godine, te se odbija tužbeni zahtjev kojim je tuženoj D. M. iz A1 , OIB: B42 ...

36
Gž 449/2021-2; 18.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: »I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 1. "Time što su dana 28. ožujka 2019. godine, pa nadalje, na dijelu č.zem. 1023/26 K.O. A5 , označen u Nalazu i mišljenju vještaka za geodeziju I. M. , od dana 16. srpnja 2020. godine, ...

37
Gž 482/2021-2; 17.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „1. Suvlasnička zajednica suvlasnika T. M. u dijelu od 2/4, protustranaka M. A. od Nicole od 1/4 i M. N. ž. Antonia, r. Stuparich od ¼, na nekretnini č.zem. 3073/5 upisane u zk.ul. B2 , ...

38
Gž 404/2021-2; 13.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina u suvlasništvu stranaka, i to: kčbr. 1366/1 kuća i dvor u Rusanovoj ulici br. 36 sa 115 čhv iz z.k.ul.br. 12726 k.o. Virovitica, suvlasništvo S. R. iz A3 u 1/3 ...

39
Gž Ovr 194/2021-2; 13.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem S. B. , kao treća osoba - podnositeljica prigovora protiv rješenja o osiguranju prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, upućena je na pokretanje parnice protiv stranaka iz ovog postupka radi proglašenja nedopuštenim osiguranja prisilnim zasnivanjem založ ...

40
Gž 664/2018-2; 12.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "Nalaže se tuženici V. P. da iseli iz stana u B. M., koji se nalazi u prizemlju, stan broj 3, ukupne površine 31,87 m2, a koji se sastoji od sobe, kuhinje, kupaonice i predsoblja, te da stan slobodan od osoba i stvari preda u posjed tužitelju, ......

41
Gž 77/2021-2; 11.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem određeno je da se nastavlja postupak, te je pozvana 2. tuženica preuzeti postupak u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv navedenog rješenja žalbe podnose 1. i 2. tuženici zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava iz odredbe članka 353. st...

42
Gž 487/2021-2; 10.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom odlučeno je: »1.Odbija se tužitelj A. d.o.o. iz A4 , OIB: B1 s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tuženi C. S. i dr. (svi kao suvlasnici stambene zgrade u Karlovcu, Trg kralja P. Svačića 2) i I. d.o.o iz Karlovca, Trg hrvatskih ...

43
Gž 507/2021-2; 7.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem uređena je međa između nekretnina stranaka točkama naznačenim u izreci rješenja. Istim rješenjem navedeno je da je međa iskolčena međašnim znacima kao znacima uređenja međe koje su stranke dužne poštivati i da do te međe postoji vlasništvo. 2. Protiv prvostupanjskog ....

44
Gž 304/2021-2; 5.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Nalaže se tuženicima - protutužiteljima ad. 1. Ž. K. , ad. 2. I. K. i ad. 3. Anti Š. K. da prestanu uznemiravati tužiteljicu u ostvarivanju vlasničkih prava glede čest. zem. 2341/13 k.o. Kruševo i čest. zem ...

45
Gž 388/2021-2; 3.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "1./ Utvrđuje se da su tuženi smetali tužiteljicu u njezinom posljednjem mirnom suposjedu nekretnine u A3 , izgrađenoj na grč. 117 k.o. Kraj na način da su zamijenili b ...

46
Gž Zk 43/2021-2; 3.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odbio je prigovor R. H. protiv rješenja ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj: Z-12409/2017 od 1. lipnja 2017. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje u cijelosti pobija R. H. "iz svih žalbenih razloga", uz prijedlog da drugostupanjski sud isto pre...

47
Gž 67/2021-2; 30.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I Osniva se nužni prolaz u korist č.z. B8 upisane u zk.ul.br. 16394 kao povlasnog dobra u vlasništvu predlagateljice J. M. , a na teret č.z. B9 upisane u zk.ul.br. 14740 kao poslužnog dobra u suvlasniš ...

48
Gž 653/2021-2; 26.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "I/ Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina i to odgovarajući suvlasnički dio nekretnine upisane u zk.ul. 222965 k.o. 999901 Grad Zagreb i to stambene zgrade broj 11, A2 , poslovne zgrade 11/1, pomoćne zgrade, izgrađeno ...

49
Gž 1203/2020-2; 21.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženiku Z. M. iz A2 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju A. B. iz A1 , OIB: B1 , na ime naknade štete iznos od 34.601,53 kn sa zakonskom zateznom kamatom tek ...

50
Gž 1803/2019-2; 19.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda je odlučeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. Ž. iz A1 koji glasi: I. Utvrđuje se da je tuženi smetao tužitelju u posljednjem mirnom posjedu podruma koji se nalazi u kući na kbr. Nartska 24 u Zagrebu sagrađenoj na ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a