Poredano po:

Broj dokumenata: 26

1
Gž 1478/2021-2; 11.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom u toč.I/ izreke odbijen je tužitelj sa tužbenim zahtjevom kojim traži da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 7.926,56 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 13. srpnja 2016. pa do isplate kao i sa zahtjevom za naknadu troškova postupka. Točkom I...

2
Gž 1499/2020-2; 20.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odlučeno je: "Nalaže se tuženiku L. U. „. “ A2 , OIB: B2 , da tužitelju S. P. iz A1 , OIB: B1 , na ime naknade imovinske štete isplati iznos od 1.088,00 kn (tisuću osamdeset osam kuna) sa zakonskim zateznim kam ...

3
Gž 950/2019-2; 15.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "1. Nalaže se tuženiku L. u. ". " Udbina, A3 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju V. K. iz A1 , OIB: B1 , iznos od 35.135,01 kn (tridesetpettisućastotinuitrideset ...

4
Gž 881/2019-2; 5.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim djelomičnim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio nenadležnim i odbacio tužbu u odnosu na tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da su ništetne i da ne proizvode pravne učinke akti tuženika, i to: Odluka disciplinskog suda od 21. travnja 2015. kojom se tužiteljici izriče disciplinska ...

5
Gž 472/2019-2; 17.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Nalaže se tuženiku L. u. ". ", Vrlika, OIB: B2 da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužitelju M. Ž. iz A3 , OIB: B1 s osnova imovinske štete novčani iznos od ...

6
Gž 437/2020-2; 29.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "1. Nalaže se tuženicima I. V. i B. K. da tužitelju Sveučilištu u Zagrebu, Šumarskom fakultetu solidarno isplate iznos od 20.063,00 kuna zajedno sa zateznim kamatama koje po stopi propisanoj zakonom teku od dna 01. listopada 2 ...

7
Gž 945/2019-2; 26.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo da tužitelju isplati iznos od 6.507,50 kuna sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 20. svibnja 2015. pa do isplate (toč. I. izreke) te da mu naknadi troškove postupka isplatom iznosa od 7.844,36 kuna, sve u roku od osam dana (toč. II. i...

8
Gž 2401/2017-3; 30.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Nalaže se tuženiku LOVAČKO DRUŠTVO " S. " iz A3 , OIB: B2 , da tužitelju M. M. iz A4 , OIB: B1 , naknadi materijalnu štetu na osobnom vozilu reg. ozn ...

9
Gž 601/2019-5; 13.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je djelomično usvojen tužbeni zahtjev tužitelja, te je naloženo tuženiku da na ime naknade imovinske štete plati tužitelju iznos od 40.691,00 kunu zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne ...

10
Gž 1996/2018-2; 21.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika koji glasi: "Nalaže se tužitelju - protutuženiku A3 , OIB: B1 , da tuženiku - protutužitelju L. t. d.o.o., A4 , OIB: B2 , isplati ukupan iznos od ...

11
Gž 651/2017-2; 21.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju naknadi imovinsku štetu u iznosu od 11.183,44 kn sa zateznom kamatom tekućom od 29. siječnja 2012. do isplate, a toč. II izreke obvezan je naknaditi tužitelju prouzročeni parnični trošak u iznosu od 11.000,00 kn sa zateznom kamatom ...

12
Gž 415/2016-3; 17.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice D. H. iz A5 , OIB: B1 radi naknade štete u odnosu na I-tuženika Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Kopr ...

13
Gž 691/2017; 5.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Ovaj sud se oglašava stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. II. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Z.." Protiv prvostupanjskog rješenja, pravodobnu je žalb ...

14
Gž 593/2016-2; 17.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnove naknade imovinske štete isplati novčani iznos od 8.370,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 22. siječnja 2016. do isplate u roku od 8 dana, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja u odnosu na zakon...

15
Gž 2499/2017; 13.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke isti se oglašava stvarno nenadležnim dok je točkom II. izreke odlučeno da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Protiv citiranog rješenja tužitelj izjavljuje žalbu pozivajući se na žalb ....

16
Gž 684/2016-2; 16.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu broj Pn-359/2015-8 od 21. travnja 2016. presuđeno je tako da izreka glasi: „I. Tuženik Lovačko društvo „S.“ G., OIB: xxxxxxxx, dužan je tužitelju Republici Hrvatskoj, OIB: xxxxxxx, platiti iznos od 1,00 (jedne) Kn sa zakonskom zateznom ....

17
Gž 2581/2016-2; 13.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se naloži tuženicima L. "J." V., Š. p., F. i L. "Z." da mu solidarno isplate iznos od 3.566,62 kn sa zateznim kamatama od 07. ožujka 2014. kao dana podnošenja odštetnog zahtjeva pa do isplate kao i da mu naknade trošak parničnog ...

18
Gž-2343/15-2; 20.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužitelj je odbijen sa zahtjevom da mu tuženik na ime naknade štete na vozilu isplati iznos od 10.390,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 3. travnja 2013.g., do isplate te troškove parničnog postupka.

19
Gž-734/16-2; 12.12.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom odlukom u toč.I. izreke presude naloženo je tuženiku - protutužitelju na ime naknade imovinske štete isplatiti tužitelju - protutuženiku iznos od 14.201,51 kn uvećan za pripadajuću zateznu kamatu koja na taj iznos teče od 11. siječnja 2016.g. pa do isplate po stopi od 8,14%...

20
Gž-4624/14-2; 20.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke tužitelj je odbijen sa tužbenim zahtjevom da mu tuženik na ime naknade štete isplati iznos od 8.400,00 kn za pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja prvostupanjske presude do isplate, a toč. II. izreke tužitelju je naloženo da tuženiku ...

21
Gž-355/15-2; 10.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju na ime naknade štete na vozilu iznos od 5.522,44 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 04. prosinca 2014.g. do isplate. Toč.II. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za plaćanje zakonskih zateznih kamata...

22
Gž-2603/14-4; 21.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je prvotuženiku i drugotuženiku solidarno isplatiti tužitelju iznos od 4.113,56 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 13. svibnja 2013. g. do isplate, kao i naknaditi mu trošak postupka u iznosu 6.031,25 kn, dok je sa zahtjevom za isplatu zateznih kamata na dosuđeni...

23
Gž-1279/14-2; 16.7.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu poslovni broj P-1245/13-43 od 29. travnja 2014., a ispravljena rješenjem P-1245/13-46 od 7. svibnja 2014.pod točkom I izreke, određeno je da je I tuženik Lovačko društvo D. R. dužno tužitelju A. P. isplatiti iznos od 9.772,15 kuna sa zateznim kamatama ko...

24
Gž-4506/13-2; 14.3.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da sud naloži tuženiku, Hrvatskim cestama d.o.o., isplatiti mu (s naslova naknade štete) iznos od 4.955,69 kn, uz zakonsku zateznu kamatu tekuću od 9. kolovoza 2009.g. do isplate.

25
Gž-3983/12-2; 9.1.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 26.157,91 kn, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 21. rujna 2009.g. do isplate, kao i da joj naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 12.825,00 kn, sve u roku od 15 dana, dok ...

26
Gž-1818/11-2; 5.4.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da plati tužitelju na ime naknade štete s osnove povrede prava osobnosti iznos od 8.200,00 kn, te s osnove tuđe pomoći i njege iznos od 270,00 kn, sve s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, u toč. II. izreke odbijen je dio tužbenog z...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a